top of page

Reforç ESO i Batxillerat

Reforç - Coaching - Suport acadèmic i preparació d'exàmens de totes les assignatures

Adreçat a:

Alumnes que necessiten ajuda per a superar el curs, però també a alumnes amb bon rendiment que volen millorar els seus resultats acadèmics.

 

Classes:

Reforç Escolar, en grups reduïts, de dilluns a divendres, de 16:00 a 20:30 hores. Clases Particulars, de dilluns a divendres, de 19:00 a 20:30 hores, i dissabtes als matins.

Reforç Escolar i Classes Particulars
ESO i Batxillerat. Un viatge que ben segur que t'apassionarà ...

1. ESO, Ensenyament Secundari Obligatori

ARE! Cardedeu t'ajuda amb totes les assignatures i en tots els cursos d'aquesta primera etapa del teu viatge: ciències socials, geografia i història, llengua catalana, llengua castellana, mate-màtiques, anglès, biologia i geologia, física i química, informàti-ca, tecnologia ...2. Batxillerat Ciències i Tecnologia

​La modalitat de ciències i tecnologia s’adreça a alumnes inte-ressats per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, apa-rells i màquines que s’utilitzen en la producció de béns i serveis.

A ARE! Cardedeu t'oferim classes de matemàtiques, física, quí-mica, biologia, ciències de la terra i del medi ambient, tecnolo-gia industrial, electrotècnia i dibuix tècnic.3. Batxillerat Humanitats i Ciències socials

La modalitat d’humanitats i ciències socials s’adreça a alumnes amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i litera-ris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències soci-als, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administra-ció pública, la comunicació, les relacions públiques, la publici-tat, el turisme i altres serveis d’oci. A ARE! Cardedeu t'oferim classes d'economia, economia de l'empresa i matemàtiques apli-cades a les ciències socials.

4. Treball de Recerca

Cada alumne ha de triar un tema per fer un treball de recerca, que estarà tutoritzat per un professor, preferentment en el se-gon curs. Aquest treball, que és obligatori, contribueix a desen-volupar la capacitat de recerca adient a aquest nivell d’estudis, capacitat que és imprescindible per afrontar amb èxit opcions acadèmiques posteriors. ARE! Cardedeu t'assessora, et dóna idees i t'ajuda a redactar la memòria del treball de recerca.5. PAU, Proves d'Accés a la Universitat

Els exàmens de PAU tenen lloc al llarg de tres dies consecutius en els quals, de forma simultània i descentralitzada, uns 30.000 estudiants s'examinen de les cinc matèries corresponents a la fase general i d'un màxim de tres matèries de la fase específica. A ARE! Cardedeu sabem que són unes proves molt importants per a tu. Per això estarem al teu costat, ajudant-te i motivant-te perquè aconsegueixis l'èxit.

6. Després del Batxillerat

En acabar aquests estudis, els estudiants que han superat totes les matèries cursades reben el títol de batxillerat. Amb el títol de batxillerat es pot accedir a la universitat o a un cicle de grau superior de formació professional específica. ARE! Cardedeu po-drà continuar sent el teu company de viatge ...

bottom of page