top of page
CURS ESCOLAR 2023-2024
Demana informació sense compromís!

La teva petició ha estat enviada correctament!

Instruïu-vos i sereu lliures

Associeu-vos i sereu forts

Estimeu-vos i sereu feliços

Aquesta és la nostra filosofia. En Aula Repàs Escolar volem que els nostres fills siguin lliures, forts i feliços. Per això volem ajudar-los a treure el màxim profit de les seves activitats escolars diàries. Amb aquest objectiu Aula Repàs Esco-lar ofereix classes de reforç en grup i indivuals a alumnes d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Cardedeu, Granollers, Sant Antoni de Vilamajor, Llinars i, en definitiva, de tots els municipis del voltant. També ajudem a preparar les PAU i les provés d'accés a CFGS.

Diferents estudiants requereixen diferents orientacions d'estudi.
El valor de l'esforç. 
Per assolir qualsevol fita és necessari esforçar-se.

Per assolir qualsevol fita o objectiu és necessari esforçar-se. L'esforç es la capacitat que tenen els nostres fills de treballar durant un temps continuat per aconseguir uns objectius deter-minats. En l'àmbit escolar, l'esforç constitueix la base fonamental perquè els nostres fills ob-tinguin un major rendiment. El valor de l'esforç els ajudarà a ampliar al màxim les capacitats que porten dins per obtenir uns millors resul-tats. També els permetrà vèncer i superar els obstacles en els diferents àmbits ...

Ara el més difícil ...
Estudiar amb motivació:
tècniques d'estudi.
 La cultura
«Només qui té coneixements és lliure, i més lliure qui més coneixements té. Només la cultura dona llibertat».
Miguel de Unamuno

Cada alumne és diferent. Alguns tenen dificul-tats per seguir el ritme que els marca l'escola: per fer els exercicis, per estar quiets o concen-trats molta estona, per organitzar el seu temps. Uns altres necessiten únicament petites ajudes per continuar avançant. Això vol dir que cada alumne té el seu propi ritme de treball i d'apre-nentatge i que per tant requereix una orienta-ció d'estudi específica. En Aula Repàs Esco-lar treballem de forma individual amb cada alumne: la idea és anar progressant al ritme de cada estudiant.

La motivació per estudiar i les tècniques d'estu-di poden donar com a resultat que un estudiant superi els seus estudis any rere any, encara que no tingui una gran intel·ligència. I és que algu-nes investigacions demostren que la intel·ligèn-cia i les facultats especials només determinen el 50-60% de l'èxit en els estudis. En el percen-tatge restant, s'inclou l'esforç i els mètodes d' estudi que empri l'alumne. A més, l'agilitat mental d'un estudiant pot estar condicionada per la seva motivació més que per les seves ca-pacitats mentals.

Testimoniatges 

      Amb Aula Repàs Esco-lar les matemàtiques ja no són un problema. Vaig al dia i aprofito el temps en l'institut.

— OSP, 2n d'ESO, INS Raspall

"

"

"

"

— Aula Repàs Escolar

    Aquest apartat correspon als testimoniatges de pares i alumnes d'Aula Repàs Escolar. Reforç escolar, classes particulars i preparació de proves d'accés i proves per a l'obtenció de títols i certifi-cats. ESO, batxilletat i cicles formatius.

— MSG, 4t d'ESO, IES El Sui

"

"

   Gràcies a Aula Repàs Es-colar el meu fill ha agafat bons hàbits d'estudi ... i està motivat! Ara treu millors notes!

— JFC, PAU +25 anys

"

"

    Feia temps que em volia treure les proves d'accés a la universistat +25 anys. Ara tinc amb qui fer-ho i amb èxit garantit.

bottom of page