1/9
Reforç Escolar Curs 2019 - 2020.
Demana informació sense compromís!

Instruïu-vos i sereu lliures

Associeu-vos i sereu forts

Estimeu-vos i sereu feliços

Aquesta és la nostra filosofia. En Aula Repàs Escolar volem que els nostres fills siguin lliures, forts i feliços. Per això volem ajudar-los a treure el màxim profit de les seves activitats escolars diàries. Amb aquest objectiu Aula Repàs Esco-lar ofereix classes de reforç en grup i indivuals a alumnes d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Cardedeu, Granollers, Sant Antoni de Vilamajor, Llinars i, en definitiva, de tots els municipis del voltant. També ajudem a preparar les PAU i les provés d'accés a CFGS.

Diferents estudiants requereixen diferents orientacions d'estudi.

Cada alumne és diferent. Alguns tenen dificul-tats per seguir el ritme que els marca l'escola: per fer els exercicis, per estar quiets o concen-trats molta estona, per organitzar el seu temps. Uns altres necessiten únicament petites ajudes per continuar avançant. Això vol dir que cada alumne té el seu propi ritme de treball i d'apre-nentatge i que per tant requereix una orienta-ció d'estudi específica. En Aula Repàs Esco-lar treballem de forma individual amb cada alumne: la idea és anar progressant al ritme de cada estudiant.

El valor de l'esforç. 
Per assolir qualsevol fita és necessari esforçar-se.

Per assolir qualsevol fita o objectiu és necessari esforçar-se. L'esforç es la capacitat que tenen els nostres fills de treballar durant un temps continuat per aconseguir uns objectius deter-minats. En l'àmbit escolar, l'esforç constitueix la base fonamental perquè els nostres fills ob-tinguin un major rendiment. El valor de l'esforç els ajudarà a ampliar al màxim les capacitats que porten dins per obtenir uns millors resul-tats. També els permetrà vèncer i superar els obstacles en els diferents àmbits ...

Ara el més difícil ...
Estudiar amb motivació:
tècniques d'estudi.

La motivació per estudiar i les tècniques d'estu-di poden donar com a resultat que un estudiant superi els seus estudis any rere any, encara que no tingui una gran intel·ligència. I és que algu-nes investigacions demostren que la intel·ligèn-cia i les facultats especials només determinen el 50-60% de l'èxit en els estudis. En el percen-tatge restant, s'inclou l'esforç i els mètodes d' estudi que empri l'alumne. A més, l'agilitat mental d'un estudiant pot estar condicionada per la seva motivació més que per les seves ca-pacitats mentals.

Els Nostres Instituts
INS El Sui.
Inici Curs 2019 - 2020

Comencem avui l’insti! Ja sóm grans! Rebuda a l’alumnat de 1r d’ESO per part de la Graciela Es-teban, directora del nostre insti-tut, acompanyada de l’equip do-cent i tutorial del curs. Benvin-guts i benvingudes a l’aventura del Sui!!

12/09/2019

INS Manuel Raspall.
Participació Jornada Servei Comunitari

L’Institut Arquitecte Manuel Ras-pall presentarà el projecte d’Apa-drinament Lector a la Jornada de Servei Comunitari. Aquesta jor-nada és organitzada pel Departa-ment d’Educació i es celebrarà  el proper 5 d’octubre.

09/09/2019

Institut Pla Marcell.
Reunió famílies 1r ESO

Benvolgudes famílies de 1r ESO, Ja fa uns dies que estem treba-llant de valent per tenir-ho tot a punt per l’inici de curs 19-20: els equips docents preparant l’acolli-da, les comissions enfilant ja els projectes d’enguany i la cantina funcionant a tutiplen. És per això que us volem convocar a la reunió d’inici de curs …

04/09/2019

Testimoniatges 

      Amb Aula Repàs Esco-lar les matemàtiques ja no són un problema. Vaig al dia i aprofito el temps en l'institut.

— OSP, 2n d'ESO, INS Raspall

"

"

"

"

— Aula Repàs Escolar

    Aquest apartat correspon als testimoniatges de pares i alumnes d'Aula Repàs Escolar. Reforç escolar, classes particulars i preparació de proves d'accés i proves per a l'obtenció de títols i certifi-cats. ESO, batxilletat i cicles formatius.

— MSG, 4t d'ESO, IES El Sui

"

"

   Gràcies a Aula Repàs Es-colar el meu fill ha agafat bons hàbits d'estudi ... i està motivat! Ara treu millors notes!

— JFC, PAU +25 anys

"

"

    Feia temps que em volia treure les proves d'accés a la universistat +25 anys. Ara tinc amb qui fer-ho i amb èxit garantit.

2013 - 2019- Aula Repàs Escolar - Passeig Pau Gesa, 4, 08440 Cardedeu - Tel: 644.24.23.52 -  Email: repasescolarcardedeu@gmail.com

  • Facebook icono social
  • Icono social Twitter
  • Icono social LinkedIn